Životopis

Štruktúrovaný profesijný životopis

Meno, priezvisko, tituly:

Ján Mandelík, doc. Ing. PhD.

Dátum a miesto narodenia:

19.5.1952, Brno, Česká republika

Adresa trvalého bydliska:

Lidické námestie 15,040 22 Košice, Slovenská republika

Kontaktné údaje:

kancelária: Južná trieda 93/303, 040 01 Košice

kancelária: VŠBM v Košiciach,  Košťova 1/207, 040 01 Košice

mobil: 00421 0903659920

mail : emg@dodo.sk, mandelik.jan@vsbm.sk, mandelikjan0@gmail.com

Stredoškolské  a

vysokoškolské vzdelanie

ďalší akademický rast:

1967 – 1970, SVVŠ Křenová 36, Brno

1970 – 1972, SOU ČSAD Brno, automechanik

1978 – 1984, VŠDS, F PEDAS, Žilina, Ing.

1988 – 1993, USI VUT Brno, PGS – technické znalectvo

2001 – 2006, SF ŽU v Žiline, USI, PhD. súdne inžinierstvo            

2018 – 2020  habilitačné konanie – súdne inžinierstvo , USI VUT Brno

Ďalšie vzdelávanie:               

1984 – 1985, kurz  – vedúci závodovej železničnej dopravy

Prehľad odbornej praxe:       

1972 – 1973, ČSAD Brno, DZ 621,  automechanik

1973 – 1977 (VZS), Průmyslové stavby Brno, vodič špeciálnych vozidiel

19771980, Železničné staviteľstvo Košice, majster dielne, dispečer

19801991, ZŤS Košice, odbor Doprava, Z01-vedúce funkcie, námestník

1989 – doteraz,   súdny znalec z odboru Doprava cestná – Technický stav cestných vozidiel, Nehody v cestnej doprave, Odhad hodnoty cestných vozidiel, (menovaný KS Košice 04/1989)

1991 – doteraz, E.M.G. Košice s.r.o., konateľ, prekladateľ

2016doteraz, vyučovanie  na VŠBM Košice

Priebeh pedagogickej

a lektorskej činnosti:            

1980 – 1991,  Pravidelné  metodické školenia vedúcich závodových dopráv a vodičov vedenie  DP VŠT Košice (TUKE) 4x

2013 – doteraz, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach – lektorská činnosť, vedenie 36 DP+1BP,

2000 – doteraz,    LF UPJŠ – prednášky a lektorská činnosť, účasť na VaV projektoch (VEGA, KEGA) USL LF UPJŠ

2016 – doteraz,   Vysoká škola bezpečnostného manažérstva prednášky a cvičenia v predmete: Súdne  inžinierstvo, člen vedeckej rady, člen štátnicovej komisie

2007   – 2009   3x  oponentúra dizertačných prác na USI ŽU  

 Dipl. Ing. Michael Weyde, Ing. Henrich Varecha, Dipl. Ing. Manfred Becke

v súčasnosti – 3x školiteľ doktorandov (USI VUT Brno, VŠBM v Košiciach)

Odborné zameranie:         

Analýza dopravných nehôd, simulácie nehodových dejov, konštrukcia a technický stav motorových vozidiel, poranenia účastníkov cestných dopravných nehôd v nadväznosti na priebeh nehodového deja, interdisciplinarita súdneho inžinierstva, problematika dokumentácie dopravných nehôd, vyšetrovanie a dokazovanie v oblasti cestných dopravných nehôd, kalkulácie opráv cestných motorových vozidiel, výpočet hodnoty cestných motorových vozidiel, zisťovanie príčin vzniku technických porúch cestných motorových vozidiel, problematika poistných podvodov a ich dokazovania, dopravné inžinierstvo, dopravné systémy, ekonomika dopravy, technicko – právna problematika dopravných nehôd

K osobe:

Súdny prekladateľ (český – slovenský jazyk), pasívna znalosť nemeckého a ruského jazyka. Preklady a korektúry odborných textov zo súdneho inžinierstva (vr. zborníku 2016 EVU Bratislava) a manuálov PC Crash od verzie 4.1 (1995) – doteraz. Učiteľ autoškoly (1977 – 1980) – opakovane vyhodnotený ako najlepší učiteľ roka. Predseda OV (1980 – 1990). Člen predsedníctva výboru FO ZŤS Košice (1984 – 1991). Člen predsedníctva SBD. Ženatý. V r. 1986 najlepší mladý zlepšovateľ roka v rámci Federálneho Ministerstva všeobecného strojárenstva. Opakovane ocenený za pracovné výsledky v rámci VHJ a podniku ZŤS ako najlepší pracovník.

Vyhlasujem, že som morálne bezúhonný, že proti mne nebolo nikdy vedené trestné stíhanie a že som nebol evidovaný ako osoba uvedená v § 2, ods.1, písm. a), b) zákona 451/1991 Sb.. ČR.

Vedecko-výskumná činnosť

Od r. 2000 – doteraz

V rámci znaleckej činnosti trvalá publikovaná výskumná činnosť

Účasť na vedeckých projektoch:

VEGA 1/3402/06 LF UPJŠ „Štandardizácia parametrov poranení pri dopravných úrazoch – cesta k zriadeniu slovenského traumaregistra“

Spoluautorstvo: systém parametrizácie poranení

Autorstvo:   – metóda odhaľovania poistných podvodov s využitím rektifikačného programu

                    – teória signatúr kontaktov a poranení   

Prax v oblasti súdneho inžinierstva

Od r. 1989 – doteraz  vypracovaných viac ako 1900 analýz nehodového deja (z celkom asi 5000 znaleckých posudkov, konzultácií, vyjadrení, posúdení apod.) vr. posúdenie technickej prijateľnosti priebehu nehodového deja a analýz k posúdení technického stavu vozidiel a určenia príčiny technickej závady