Prehľad odbornej činnosti

Osvojená odborná činnosť (mimo vzdelania)

 • vykonávania opráv motorových vozidiel, diagnostika porúch motorových vozidiel, osvojenie si technológie opráv jednotlivých agregátov motorových vozidiel, osvojenie si odborných prác spojených s opravárenskou činnosťou (zváračský preukaz, vodičský preukaz skupiny C, žeriavnický preukaz), neskôr detailné poznanie organizácie a výbavy opravárenských a ostatných dielenských pracovísk ako vedúci opravárenskej čaty
  rok: 1970 – 1973, ČSAD Brno, DZ 621
 • vykonávanie technológie a organizácie prepráv nadrozmerných a nebezpečných nákladov, vodičský preukaz skupiny E, špeciálne bezpečnostné školenia
  rok: 1973 – 1975,  Průmyslové stavby Brno
 • komplexné riadenie autodopravy, riadenie zácvikov vodičov, plánovanie a riadenie vykonávania údržby a opráv vozidiel, riešenie prevádzkovej a technickej problematiky
  rok:1975 – 1977, základná vojenská služba
 • diagnostika závad, plánovanie údržby a opráv motorových vozidiel, riadenie a organizácia opravárenských prác v pozícii majstra, riadenie činnosti cestnej dopravy, spracovanie technických normatívov spotreby materiálov a časov opráv
  rok: 1977 –  1980, Železničné staviteľstvo Košice
 • vyučovanie žiakov autoškoly pre nákladné vozidlá, ocenenia za výsledky
  rok: 1977 – 1980, autoškola Zväzarm Košice
 • priame a metodické riadenie opravárenských činností, riadenie a metodické riadenie dispečerských činností, riadenie a metodické riadenia vedenia cestnej a železničnej dopravy, organizácia a realizácia dopravy podvozkov nákladných vozidiel pre potreby výroby (osobne prevezených viac ako 300 podvozkov) a pôsobenie ako vodič autobusu, metodické vedenie závodových dopráv jednotlivých závodov, školenie vodičov a vedúcich pracovníkov dopráv, vyhodnocovanie energetickej náročnosti dopráv a opatrenia na jej znižovanie, riešenie mimoriadnych udalostí, plánovanie výroby špeciálnych vozidiel, odbyt výroby, viac ako 30 zlepšovacích návrhov a vynálezov z oblasti dopravy a technológie opravárenstva
  rok: 1980 – 1991, ZŤS Košice
 • riadenie firmy – prekladateľská agentúra a obchodné činnosti (6 prevádzok, 30 – 50 pracovníkov), súdny prekladateľ, korektúry odborných textov (o.i. PC Crash, EVU, články USI ŽU, dizertačné práce študentov USI ŽU)
  rok: 1991 – doteraz, E.M.G. Košice s.r.o.
 • 1989 – doteraz, súdny znalec (menovaný KS Košice 24.4.1989)
  Celkom spracovaných viac ako 1900 znaleckých posudkov vo veci dopravných nehôd, poisťovacích  udalostí a technického stavu vozidiel. Praktické činnosti: Činnosť na mieste vzniku dopravnej nehody, pri dokumentácii dopravných nehôd, spolupráca s orgánmi činnými v TK, práca so simulačnými a inými programami, meranie a vyšetrovanie technických parametrov pohybu vozidiel, účasť na súdnych konaniach apod. Práca s PC Crash, PC Rect a s ostatným programovým vybavením potrebným k výkonu znaleckej činnosti (napr. Virtual Dub, Autotax)

  Dlhoročná zmluvná konzultačná činnosť pre poisťovne. Praktické činnosti: obhliadky poškodených vozidiel, stanovovanie technickej prijateľnosti podkladov a údajov, dokumentácia poistných udalostí a ich posudzovanie. Spoluautor dvoch počítačových programov (PC FORTIS, VÝSLUCH) a dvoch metodík uznaných súdmi: využitie PC Rect k preukazovaniu zhody pri viacnásobnom poškodení vozidla, využitie teórie signatúr pri riešení nehodového deja.

  Dlhoročná spolupráca s USL LF UPJŠ, spoluautor v znaleckej praxi využívaného systému na lokalizáciu kontaktov a parametrizáciu poranení FORTIS . Spoluriešiteľ grantového projektu VEGA 1/3402/06 LF UPJŠ „Štandardizácia parametrov poranení pri dopravných úrazoch – cesta k zriadeniu slovenského traumaregistra“, v r. 2017 ocenenie  VŠBM za prínos v oblasti forenzných vied, pre činnosť certifikovaný na CO USI VUT Brno, publikačná a prednášková činnosť