Prehľad publikačnej činnosti

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 • Havaj P., Mandelík J.: Vybraté moderné simulačné metódy pri riešení mimoriadnych udalostí v cestnej doprave (283 s.), monografia, Ostrowiec Swietokrzyski 2016, ISBN: 978-83-64557-14-9, 13,69 AH
 • Bobrov N., Mandelík J., Havaj P.: Možnosti súdnolekárskeho hodnotenia  úrazov a  jeho využitia pri  interdisciplinárnom vyšetrovaní  dopravných  nehôd, (225s) monografia, VŠBM a LF UPJŠ Košice, IBSN 978-80-8185-021-9, 7,46 AH

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

 • Mandelík J., Bundzel M.: Application of neural network in order to recognise individuality of course of vehicle and pedestrian body contacts during accidents: International Journal of Crashworthinness, ISSN 1784-2011, https://doi.org/10.1080/13588265.2018.1432740, Scopus, IF 0,895
 • Mandelík J., Bobrov N., Nevolná Z:Parametrization of pedestrian injuries and its utilisation in proving tradic accidents course using injury signatures and contact signatures, Journal of Biomedical Physics end Engineering, eISSN:2251-7200, vol. 9 No 1, 2019, s 3- 16, Scopus, CiteScore 04/2017: 0,98
 • Mandelík J., Bobrov N., Morochovič R.: Assesment of scope of soft tissue within polytrauma for needs of Fortis system injuri Classification, Journal of Biomedical Physics end Engineering, eISSN:2251-7200, prijatý, v edícii, Scopus, CiteScore 04/2017: 0,98
 • Bobrov N., Mandelík J., Nevolná Z.: Parametrization of pedestrian injuries and its utilisation in proving traffic accidents course: Indian Journal of Forensic medicíne and toxikology, ISSN: 0973-9122E, Vol. 14, Issue-3, 2020, (IF 2016 0,10, Scopus Cite Score 2017: 0,08,  SJR 0,223, SNIP 0,222) 

Pôvodná vedecká práca vo vedeckom časopise s IF menším než 0,100 alebo vo vedeckom časopisu bez IF 

 • Bobrov N., Ginelliová A., Mandelík J., Longauer F., Mátyás T.: Posudzovanie rozsahu poškodenia mäkkých tkanív v rámci polytraumy pri dopravných nehodách chodcov, Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae, May 2012, volume 2 nr.1, ISSN 1338-4589, s.13-17
 • Bobrov N., Ginelliová A., Mandelík J. Hodnotenie poranení pri dopravných nehodách s prežívaním. Folia Societatis Medicianae Legalis. 2013, 3 (2), ISSN 1338-4589, s 89-92
 • Bobrov N., Mandelík J.: Parametrizácia a lokalizácia poranení chodcov pomocou systému FORTIS a využití programu PC FORTIS, Soudní inženýrství 4 ročník 25 – 2014, CERM v spolupráci s USI VUT Brno, AZO, EVU, ISSN 1211-443X
 • Havaj P., Mandelík J.: Základy prípravy a taktiky vedenia výsluchu s využitím programu „VÝSLUCH“ a jeho možnosťami použitia, Košická bezpečnostná revue 1/2014, ISSN 1338-4880, s 42-58,online ISSN 1338-6956
 • Ginelliová A. Bobrov N. Mandelík J.: Signatúra poranení a jej význam pri posudzovaní dopravných nehôd, Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae, Volume 4 Nr. 1, May 2014, ISSN 1338-4589 , s.41-45
 • Bobrov N., Mandelík J., Havaj P., Rábek V., Piwowarski J.: Possibility of the Evaluation of Injuries of an Unbelted Passenger in a Vehicle and the Need for Special Procedures while Inspecting the Site of the Accident, Security Dimension, International&National Studies, No.20, 2016 s 132-164, DOI 10.24356/SD/20/7 (Index Copernicus 87,3, ERICH PLUS)
 • Mandelík J.: Options to use rectification program to evaluate degree of conformance of vehicle deformations in multiple damage, International of Forensis Engineering, ISSN online:1744-9952, ISSN print: 1744-9944, Vol. 4, Issue 2, 2019

Príspevok v zborníku svetového alebo európskeho kongresu, sympózia, vedeckej konferencie 

 • Havaj P., Mandelík J.: Kriminalistické postupy v procese objasňovania dopravných nehôd, Polsko, zborník Bezpieczenstwo w procesach globalizacji – dziš i jutro, 5/2013, s. 185 – 198, ISBN 978-83-87296-54-4
 • Kelemen M., Bobrov N., Mandelík J., Havaj P.: Parametrization of injuries by the FORTIS system at solving traffic accidents with pedestrians 24.-24.11.2014 Singapur, International Conference on Forensisi Science.Criminalistics Research (FSCR), s.112-117, DOI 10.5176/2382-5642_FSCR14.34, ISSN 2382-5642
 • Bobrov N., Havaj P., Mandelík: Vybraná problematika z oblasti vyšetrovania dopravných nehôd s chodcami s použitím systému FORTIS Zborník vedeckých a odborných prác, 5. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2015, s.85-92, ISBN 978-80-8040-506-9
 • Havaj P., Mandelík J. Obhliadka miesta vzniku dopravnej nehody – význam, metódy, perspektívy, vývoja a eliminácia chýb, Zborník vedeckých a odborných prác, 6. medzinárodná vedecko-odborná konferencia, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2016, s. 155-173, ISBN 978-80-8040-530-4
 • Mandelík J., Havaj P., Križovský S.: Možnosti zvýšenia kvality lekárskeho hodnotenia poškodenia zdravia v kontexte s trestnými činmi ublíženia na zdraví, 8. medzinárodná vedecká konferencia „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017“, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2017, s. 284-296,ISBN 978-80-8040-551-9
 • Mandelík J., Bobrov N.: Súdnolekárske hodnotenie poranení chodcov a jeho využitie pri dokazovaní priebehu dopravných nehôd, 9. Medzinárodná vedecká konferencia „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018“, 25.-26.10.2018, Liptovský Mikuláš, s. 242-251, ISBN 978-80-8040-568-7
 • Mandelík J., Šejnoha B.: Problematika podkladov pre analýzu cestnej dopravnej nehody automobilov vybavenými elektronickými systémami, 10. Medzinárodná vedecká konferencia „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019“, Liptovský Mikuláš, s. 256-266, ISBN (online) 978-80-8040-582-3
 • Bobrov N., Mandelík J., Morochovič R.: The FORTIS forensic system and its use in the assessment of traffic accidents, zborník 28th Annual Congres of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU), Barcelona, 24-26 October 2019, s. 337 – 344

Abstrakt v zborníku svetového alebo európskeho kongresu, sympózia, vedeckej konferencie 

 • Bobrov N., Longauer F., Mandelík J.: Documentation of fatal road traffic injuries – a new approach by FORTEST method. XXth Congress of International Academy of Legal Medicine, Budapest (Hungary) 23.-26.08.2006 ISBN 97888758732028875873208
 • Bobrov N. Longauer F., Mandelík J. Kvantifikácia priamych a pridružených komplikácií pri dopravných úrazoch s prežívaním. 46. Májová súdnolekárska konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava 30.-31.05.2006
 • Bobrov N., Ginelliová A., Mandelík J.: Hodnotenie poranení pri dopravných nehodách s prežívaním, Májová súdnolekárska konferencia s medzinárodnou účasťou, 29.-31.5.2013, Plavecký Štvrtok (bez ISBN)
 • Ginelliová A. Bobrov N., Mandelík J. Morochovič R.: Parametrizácia poranení pri dopravných úrazoch chodcov, IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 26.-27.9.2012, Sborník abstrakt, s.31, Mikulov
 • Bobrov N., Ginelliová A., Mandelík J.: Kvantifikácia poranení pri dopravných nehodách: signatúra poranení, 4. Česko-Slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí, Praha 15.-16.5.2014, s 15, ISBN 978-80260-6083-3

Príspevok v zborníku národného alebo medzinárodného kongresu, sympózia, vedeckej konferencie

 • Bobrov N., Longauer F., Szabo M., Mandelík J., Mandelíková Z.: FORTIS – štandardizácia parametrov poranení pri dopravných úrazoch chodcov v súdnom lekárstve. Zborník vedeckých a odborných prác k 80. výročiu založenia FN L. Pasteura v Košiciach, 2004. ISBN 80-969218-4-3
 • Bobrov N., Mandelík J., Longauer F., Szabo M.: Počítačová rekonštrukcia dopravných úrazov. VI. Slovenský kongres úrazovej chirurgie 12.-13. 06.2003, Košice
 • Bobrov N., Longauer F., Mandelík J., Mandelíková Z., Nová metodika kvantifikácie parametrov poranení pri smrteľných dopravných úrazoch chodcov. IV. celoštátny vedecky zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8-10.06.2004, zborník prednášok, s.46
 • Bobrov N., Longauer F., Mandelík J.: Nový evidenčný program v súdnolekárskej traumatológii FORTEST. Sympózium – Dni primára Bauera k 50. Výročiu založenia Kliniky úrazovej chirurgie, Košice 22.04.2005
 • Bobrov N., Mandelík J. st., Mandelík J. ml., Longauer F.: Nové možnosti využitia informácií o spôsobe, rozsahu a lokalizácii poranení chodca v priebehu nehodového deja. Nitrianske súdnolekárske dni, Mojmírovce 12. -14.11.2008
 • Bobrov N., Mandelík J., Mandelík J. ml.: Nové možnosti získavania informácií o poraneniach chodcov, ich využitia pri riešení nehodového deja a hodnotenie ich aplikácie v právnej veci, pracovný seminár znalcov odboru cestná doprava, Prostějov, ČR, 26.10.2008
 • Mandelík J.: Využitie leteckej mapy pri dokumentácii miesta DN, Stredná policajná škola v Košiciach, prednášky, 9/2011
 • Mandelík J.: Osobitosti obhliadky miesta dopravnej nehody, Stredná policajná škola v Košiciach, prednášky, 10/2011
 • Mandelík J., Bobrov N., Morochovič R.: Kvantifikácia poranení a ich komplikácií pri dopravných nehodách, odborný seminár SLaPA ÚDZSS Košice, 31.8.2011
 • Bobrov N., Mandelík J., Ginelliová A.: Príklad riešenia dopravnej nehody za využitia programu Fortis, odborný seminár SLaPA ÚDZSS Košice, 14.9.2013
 • Mandelík J., Bobrov N., Havaj P.: Parametrizácia poranení chodcov pomocou systému FORTIS a možnosti jej využitia pri riešení nehodového deja a pri vyšetrovaní dopravných nehôd, Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečné Slovensko a Európska únia, Košice, 14 – 15.11.2013
 • Bobrov N., Mandelík J., Havaj P.: Parametrizácia poranení chodcov pomocou systému Fortis, možnosti jej využitia pri riešení nehodového deja a pri vyšetrovaní dopravných nehôd pomocou PC Crash, Kriminalistika v praktických prípadoch, Zborník z X. odborného seminára, Košice, 19.3.2014 s.7-21. Kriminalistický a expertízy ústav policajného zboru, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-971125-4-7
 • Mandelík J., Šejnoha B., Korba R.: Stopa „X“ na vozovke a jej kľúčový význam pre zistenie priebehu danej dopravnej nehody, Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečné Slovensko a Európska únia, Košice, 14 – 15.11.2019, ISBN 978-80-8185-036-3, s. 186-196 

Publikácia v odbornom časopise

 • Szabo M., Bobrov N., Vyhnálková V., Grochová Z., Mandelík J.: Skúsenosti s používaním programu PC-CRASH. Znalectvo, Doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory, 2002, ročník VI, č. 1-2, s. 54-58, ISSN 1335 – 1133)
 • Mandelík J.: Právne a iné aspekty trestných činov a priestupkov v cestne premávke a z toho vyplývajúca zodpovednosť znalca, Znalectvo, (Doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory, č. 3 – 4 /2002, ročník VII, ISSN 1335 – 1133
 • Mandelík J., Kubjatko T.: Analýza príčiny vzniku poruchy OMV zn. VW Passat, Znalectvo Doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory, č. 3-4/2003, ročník VIII, ISSN 1335 – 1133)
 • Havaj P., Mandelík J.: Kvalita a úplnosť zaisťovania stôp na mieste činu a jej význam pre celkový výsledok dokazovania pri cestných dopravných nehodách, Alarm Security magazín, roč. XV, č.2 (2013), s 16-.21, ISSN 1335-504X
 • Havaj P., Mandelík J.: Význam dokumentovania prvkov priestorovej kompozície miesta vzniku pri obhliadke miesta dopravnej nehody. Myšlienky a fakty 2-3. 2013, roč. XIX, dvojčíslo 73,74, s.8-124,ISBN 978-80-89456-14-7
 • Mandelík J., Šejnoha B.: Assessing the possibility of engine failure of a MAN 18.284 truck as a result of water intake when driving through water surface, International Journal of Science and Research, Vol. 7 č.1, str. 867-872,  ISSN:2319-7064, ICV 2016:79,57
 • Mandelík J., Bobrov N.: Parametrization of Injuries by the FORTIS System and its Utilisation at Solving Traffic Accidents with Pedestrians by the Police, American Scientific Research for Engineering, Technology, and Sciences, Vol 36, No 1, s. 294-305, ISSN 2313-4402, IF 2016:0,296
 • Mandelík J.: Engine failure in road traffic as the cause of a traffic accident, International Journal of Science and Research, Vol. 7 č.1, str., 1329-1333, ISSN:2319-7064, ICV 2016:79,57
 • Mandelík J.: The case of Chevrolet Cruze clutch destruction and an expert procedure at technical analysis of its cause: International Journal of Science and Research, Vol. 7, č.5, s 416 – 420, ISSN:2319-7064, ICV 2016:79,57
 • Mandelík J.: Measurement of lateral distance of vehicles while avoiding bicycles and speed of bicycles in road traffic, International Journal of Science and Research, Vol. 7, č.5, s 426-429, ISSN:2319-7064, ICV 2016:79,57
 • Mandelík J.: Insurance fraud or unusual damage to a vehicle?, Invention Journal of Research Technology in Engineering & Management, Vol. 2, č.5, s 5-12, ISSN 2455-3689, (IF 1,648)
 • Mandelík J.: Diagnostics of Iveco Stralis 440ST truck tractor unit engine and identification of the cause of its malfunction, International Journal of Science and Research, Vol. 7, č.5, s 805-810, ISSN:2319-7064, ICV 2016:79,57
 • Mandelík J.: Fall of passengers on the bus due to its intensive braking, International Journal of Engineeing Science and Generic Resear, Vol. 4, č.3, s.28-35, ISSN:2456-043X,  ICV 68,35
 • Mandelík J.: The case of a cyclist and tractor traffic akcident, Invention Journal of Research in Engineering & Management, Vol. 2, č.5, s 44-51, ISSN 2455-3689, (IF 1,648)
 • Mandelík J.: Case description – a man lying on a road who has been run over, International Research Journal of Engineering and Technology, e-ISSN: 2395-0056, p-ISSN: 2395-0072, Vol. 5, č. 5, s.1185-1192, IF SJIF 2017: 6,171
 • Mandelík J.: Technical expertise on the cause of final drive unit failure of the VAZ Niva, Invention Journal of Research Technology in Engineering & Management, Vol.2, č.5, , s.74-79, ISSN: 2455-3689, (IF 1,648)
 • Mandelík J.: Technical expertise on the cause of engine failure of the Mitsubishi Pajero Sport, Invention Journal of Research in Engineering & Management, Vol.2 č.5, s 80-87, ISSN 2455-3689, (IF 1,648)
 • Mandelík J.: Procedure for Technical Analysis of the Cause of Volvo FH 12 Road-Train Trailer Gearbox Failure, International Journal of Engineering Inventions, Vol. 7, č.5, s 46-54, e-ISSN:2278-7461, p-ISSN:2319-6491
 • Mandelík J.: Identification of Fabrication Related Defect on the Fiat Ducato Vehicle, International Journal of Science and Research, Vol. 7, č.6, s 1448 – 1451, ISSN:2319-7064, ICV 2016:79,57
 • Mandelík J., Šejnoha B., Bobrov N.: Injury of a passenger in a public transport bus and a possibility to determine the occurrence and course of the accident, International Journal of Science and Research, ISSn (online) 2319-7064 – č.8 (2019), s. 1042-1051
 • Mandelík J., Šejnoha B.: Using PC Crash simulation program to determine optimum width of access road, Invention Journal of Research Technology in Engineering & Management, ISSN (online) 2455-3689, Vol. 6, Issue 3 (2019), s. 50-56 (online) 

Skripta 

 • Mandelík J., Havaj P., Oľak A.: Znalectvo a súdne inžinierstvo v trestnom konaní pre potreby bezpečnostných manažérov, VŠBM v Košiciach, 2017, 96 s., 4,26 AH, ISBN 9788081850141
 • Mandelík J., Havaj P., Križovský S.: Praktika zo súdneho inžinierstva pre potreby študentov bezpečnostného manažérstva, VŠBM v Košiciach, 2017, 72 s., 1,95 AH, ISBN 9788081850165