Prehľad vedeckej a vybratých výsledkov pedagogickej činnosti

Oponentská činnosť 

 • Článok: Automotive Frontal Body Structure Optimization in the Upper Legform to Bonnet Leading Edge Test with the Aim of Reducing the Pedestrian Injuries, Recenzný posudok peer review pre časopis International Journal of Crashworthiness, ISSN 1784-2011
 • Oponentský posudok dizertačnej práce: Ing. Manfred Becke
 • Oponentský posudok dizertačnej práce: Ing. Michael Weyde
 • Oponentský posudok dizertačnej práce: Henrich Varecha
 • Článok: „Migration and its impact on the security of Visegrad countries“
 • Recenzný posudok peer review 20.11.2018, pre časopis: Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-4880 (print ver.), ISSN 1338-6956 (online ver.) 
 • Článok:  „Analysis as part of risk management to protect the system and its assets“  Recenzný posudok peer review 23.11.2018, pre časopis: Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-4880 (print ver)., ISSN 1338-6956 (online ver.)
 • Kováčová L., Jakabovič Š, Palko P.: Základy metodiky technicko-právneho hodnotenia príčin vzniku dopravných nehôd pre potreby študentov VŠBM, skripta VŠBM v Košiciach, v tlači 

Členstvo vo vedeckých výboroch, komisiách a radách 

 • Medzinárodná vedecká konferencia „BEFO 2019“ Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, 6. – 7.2. 2019
 • Medzinárodná vedecká konferencia „BEFO 2020“ Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, 12. – 132. 2020
 • Vedecká rada VŠBM v Košiciach
 • Štátnicová komísia VŠBM v Košiciach
 • Redakčná rada: American Journal of Traffic and Transportation Engineering – vedecký časopis
 • Redakčná rada: Košická bezpečnostná revue – vedecký časopis

Významné teoretické resp. inžinierske dielo 

 • Systém Fortis
 • Teória signatúr kontaktov a poranení
 • Metodika k porovnaniu zhody deformácií poškodených častí vozidiel 

Vytvorenie významnej výukovej pomôcky 

 • Program PC Výsluch ©
 • Program PC Fortis ©

Témy diplomových prác – výber 

 • Elektronické systémy moderných automobilov a ich vplyv na bezpečnosť prevádzky
 • Vývoj konštrukcie pneumatík, jej vplyv na bezpečnosť prevádzky motorových vozidiel a ich závady ako príčina straty smerovej stability vozidla
 • Svetelné zdroje automobilov a ich vplyv na bezpečnosť prevádzky vo vybratých prevádzkových podmienkach
 • Konštrukcia riadenia motorových vozidiel, jej vplyv na bezpečnosť prevádzky a možnosti vzniku porúch v prevádzke
 • Technologické postupy pri opravách osobných motorových vozidiel a ich vplyv na technickú hodnotu automobilu
 • Technologické postupy pri lakovaní osobných motorových vozidiel a ich vplyv na technickú hodnotu automobilu
 • Ekologická likvidácia osobných motorových vozidiel
 • Súdne inžinierstvo a jeho úloha v dokazovaní
 • Metódy dokumentácie dopravných nehôd
 • Špecifiká prevádzky motocyklov z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky
 • Agresivita vodičov v cestnej doprave, jej príčiny a možnosti prevencie
 • Relatívna dĺžka reakčného času vodiča pri vybratých vplyvoch
 • Metódy analýzy nehôd s chodcami a ich perspektiva
 • Vizualizácia pri vyšetrovaní a dokazovaní dopravných nehôd (bakalárska práca)
 • Viditeľnosť chodcov za zníženej viditeľnosti vo vybratých prevádzkových podmienkach
 • Charakteristiky akcelerácie a decelerácie osobných vozidiel v mestskej prevádzke
 • Charakteristika pohybu cyklistov v mestskej prevádzke
 • Analýza dopravných nehôd s využitím simulačných programov
 • Možnosti využitia nových technológií pri obhliadke miesta vzniku dopravnej nehody
 • Karosérie osobných motorových vozidiel a technológie ich opráv
 • Asistenčné systémy vodiča osobných motorových vozidiel
 • Charakteristika miest s zvýšeným rizikom kolízie v cestnej premávke a ich lokalizácia v meste Košice
 • Využitie výpočtovej techniky pri analýze dopravných nehôd
 • Hodnotenie vplyvov na bezpečnosť chodcov v cestnej premávke vo vybratej lokalite
 • Nehodovosť mladých vodičov v závislosti na dĺžke praxe a kvalite ich výcviku
 • Subjektívne vnímanie rýchlosti pohybu vozidla
 • Vyhodnotenie reálnej možnosti zastavenia chodcov v závislosti na rýchlosti ich pohybu
 • Vyhodnotenie vplyvu svetelných pomerov na priebeh nehodového deja pri cestných dopravných nehodách vzniknutých za zníženej viditeľnosti