Výsledky riešení úspešne oponovaných výskumných úloh

V rokoch 2006 až 2008 som bol spoluriešiteľom výskumného projektu Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA) s názvom „Štandardizácia parametrov poranení pri dopravných úrazoch – cesta k zriadeniu slovenského traumaregistra“. Pri riešení problematiky bolo pristúpené k prevereniu uplatnenia  metodiky systému FORTIS pre daný účel. Výsledkom bolo zavedenie uvedenej metodiky do praxe súdnych lekárov. Výsledná práca bola ocenená na medzinárodnej konferencii v Austine, Texas, USA prestížnou cenou „Hit of the year 2008“. Záverečná správa projektu je priložená.  

Spolu s uvedeným výskumným projektom bol realizovaný v rokoch 2006 až 2008 na LF UPJŠ projekt Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR (KEGA) s názvom “Kvantifikácia poranení v súdnom  lekárstve a traumatológii – výučbová databáza FORTIS”, ktorého záverečná správa je priložená. Na riešenie uvedeného projektu bol vyzvaný predkladateľ návrhu ako spoluautor systému FORTIS vypracoval oponentský posudok, ktorý je priložený.  

Na základe riešenia uvedených projektov bol systém FORTIS zaradený do učebného plánu LF UPJŠ – učený plán je priložený.

Nakoľko platná legislatíva v SR neumožňuje uplatniť si patentovú ochranu nových objavov a postupov z oblasti medicíny, bola spísaná medzi autormi tzv. autorská zmluva, pričom pre verejnosť vyplýva autorstvo z článkov publikovaných k danej problematike – časť notárskej zápisnice je priložená. Systém FORTIS je databázou programu PC Fortis ©.

Z uvedeného vyplýva, že riešenie problematiky podľa nasledovného prehľadu (body 1 až 3), s plnou účasťou navrhovateľa, viedlo k zavedeniu systému FORTIS so praxe súdnych lekárov a k jeho vyučovaniu na LF UPJŠ:

  1. Výskumný projekt Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV č. 1/3402/06

       „Štandardizácia parametrov poranení pri dopravných úrazoch – cesta k zriadeniu slovenského traumaregistra“

  1. Grantový projekt KEGA 3/4085/06

       “Kvantifikácia poranení v súdnom  lekárstve a traumatológii – výučbová databáza FORTIS”, oponentský posudok

  1. Systém Fortis (Forensic Traumatology Injury Scale) – výučba, autorstvo